Правила оформлення заяви

| | 0 Comment

Який порядок оформлення заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам та кому надається право вибору способу оплати за спожитий природний газ ?

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон) постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

На виконання вимог положень статті 12 Закону було розроблено та прийнято Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500.

Згідно з положеннями пункту 4 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 (далі — Правила) для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам усіх діючих побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться в межах закріпленої території постачальника із спеціальними обов’язками, останній в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500 (далі – Типовий договір), разом із супровідним листом за формою, встановленою додатком 2 до Типового договору.

Пунктом 1.3 розділу І Типового договору передбачено, що цей договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання споживача до умов цього договору. Фактом згоди споживача про приєднання до умов цього договору є отримання постачальником поданої споживачем заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі — заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 до цього договору, та/або сплачений споживачем рахунок (квитанція) постачальника за поставлений природний газ, а щодо постачальника, на якого в установленому чинним законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам, — факт споживання природного газу відповідно до вимог Правил постачання та за умови, що у споживача відсутній інший діючий постачальник (для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам усіх діючих побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться в межах закріпленої території постачальника із спеціальними обов’язками, останній в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання разом із супровідним листом за формою, встановленою у додатку 2 до цього договору).

Пунктом 1.4 розділу І Типового договору передбачено, що заява-приєднання — письмова заява-приєднання до умов Договору, складена споживачем відповідно до вимог договору, що містить персоніфіковані дані щодо споживача та є невід’ємною частиною договору.

Відповідно до положень пункту 12 розділу ІІІ Правил оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може провадитися:

— за квитанціями абонентської книжки постачальника природного газу (далі — постачальник);

— за платіжними документами, які виписуються постачальником.

Порядок оплати за поставлений газ визначається в заяві-приєднанні.

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за договором на постачання природного газу через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб.

Згідно з пунктом 4.5 розділу ІV Типового договору розрахунки споживача за договором здійснюються за рахунками та/або квитанціями абонентської книжки постачальника. Спосіб оплати має бути визначений споживачем в заяві-приєднанні.

При цьому споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, шляхом он-лайн переказу, поштового переказу, внесення готівки через касу постачальника та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Отже, саме споживачеві надається право обирати спосіб оплати в заяві-приєднанні.

www.nerc.gov.ua

Мовне оформлення особистих документів

Розглянемо на конкретних прикладах, як слід складати і оформляти з погляду мови деякі види часто використовуваних документів.

Заява — це документ, що містить прохання, пропозицію чи скаргу будь-якої особи і адресований установі або посадовій особі.

Основні елементи заяви:

1) адресат в давальному відмінку (кому): найменування посади, прізвище, ініціали;

2) адресант в родовому відмінку (з прийменником від або без нього) — найменування посади, прізвище, ініціали (або ім’я та по батькові). Якщо заява адресована в чужу організацію, то адресант вказує свою домашню адресу;

3) найменування документа — слово ЗАЯВА пишеться в середині листа прописними буквами. Якщо немає приводу від, то слово заяву пишеться малими літерами і після цього слова ставиться крапка;

4) основний текст (формулювання прохання, скарги, пропозиції), в якому викладена коротка аргументація істоти справи, підстава для позитивного вирішення питання, терміни та умови бажаного варіанта рішення, опис доданих документів (при необхідності);

5) підпис заявника ставиться внизу праворуч;

6) дата подання заяви ставиться нижче підпису і зліва. Дата може оформлятися цифрами (10.06.2014) або з повним найменуванням місяці (10 червня 2014).

Мовні формули заяви:

• дієслово прошу + інфінітив;

• аргументація вводиться за допомогою конструкцій з похідними прийменниками: у зв’язку (з чим?), З причини (чого?), Зважаючи (чого?), В силу (чого?), Внаслідок (чого?), Згідно (чому?).

Зразки заяв

Від приватної особи в організацію

Від посадової особи вищого за рангом посадовій особі

Позовна заява. У позовній заяві повинні зазначатися:

1) позивач і відповідач;

2) докази в тексті викладаються за принципом: від менш переконливого до більш переконливого;

3) у позовній заяві необхідно вказувати: порушене право громадянина; приналежність цього вдачі громадянину; докази позовних вимог; процесуальний закон, який регулює порядок подання заяв та скарг до судових інстанцій; предмет позовних вимог на рішення суду.

Зразок позовної заяви до суду

Довіреність. Довіреність видається однією особою або установою іншій особі, якій довіряється ведення будь-якого справи, отримання цінних предметів, грошових коштів і т.д. У довіреності фігурують дві особи: довіритель (особа, що довіряє що-небудь) і довірена особа (той, кому довіряється що-небудь, кому видана довіреність).

Довіреність — це документ, що дає комусь право (повноваження) діяти від імені особи, яка видала довіреність.

Поширеним документом є довіреність на отримання грошей. Вона засвідчується організацією, в якій працює або навчається довіритель, або адміністрацією лікувального закладу, в якому особа, що довіряє отримати гроші, перебуває на лікуванні.

Основні елементи довіреності:

1) найменування документа;

2) прізвище, ім’я, по батькові (іноді посаду, паспортні дані, у тому числі адреса, залежно від мети написання довіреності) довірителя;

3) прізвище, ім’я, по батькові (іноді посада);

4) обов’язково паспортні дані, у тому числі адреса довіреної особи;

5) зміст довіреності (точна, вичерпне формулювання доверяемой функції — що конкретно довіряється), при цьому сума пишеться цифрами і в дужках словами;

6) підпис довірителя;

7) дата видачі довіреності;

8) найменування посади і підпис особи, яка засвідчує підпис довірителя;

9) дата посвідчення підписи і печатку.

Підпис довірителя повинна бути обов’язково завірена за формою, без якої довіреність не є документом:

• фраза «підпис такого-то засвідчується»;

• дані про посадову особу, засвідчує підпис;

• дата і печатка організації;

Зразки довіреностей

Автобіографія

Автобіографія (від грец. Autos — сам, bios — життя, grapho — писати) — документ, в якому автор у хронологічній послідовності викладає відомості про свого трудового життя.

Форма і зміст автобіографії:

1. Найменування документа розміщується посередині рядка і пишеться великими буквами: АВТОБІОГРАФІЯ. Після слова «автобіографія» крапка не ставиться.

2. Текст автобіографії пишеться від руки. У тексті послідовно вказуються наступні дані про автора документа:

• прізвище ім’я по батькові;

• дата народження (число, місяць, рік);

• склад сім’ї: прізвища, імена та по батькові батька і матері, роки їх народження, де і ким працюють; такі ж відомості про рідних братів і сестер;

• утворення (де і коли вчився, спеціальність);

• трудова діяльність (де, коли і ким працював, займана посада, чи служив в армії, нагороди та заохочення — у хронологічному порядку);

• сімейний стан. Склад сім’ї (чоловік, дружина, діти): прізвища, імена, по батькові, де навчаються або працюють в даний час;

• підпис ставиться праворуч, дата — зліва.

1. В автобіографії недоречні епітети, ліричні відступи, розмовна лексика.

2. При перерахуванні місць навчання і роботи необхідно строго слідувати хронології.

3. Кожен новий факт біографії починається з нового абзацу.

4. Скорочені назви місць роботи та навчання повинні розшифровуватися.

Зразок автобіографії

Резюме (від фр. R esume r — викладати коротко) — вид ділової папери, в якій претендент на будь-яку вакансію коротко викладає необхідні для наймача біографічні відомості.

Форма і зміст резюме:

• адреса і телефон (домашній та службовий);

• мета написання резюме (позиція): найменування вакансії, на яку претендує;

• особисті дані: громадянство, дата і місце народження, сімейний стан, чи є діти, вказати дату їх народження;

• утворення (перелік починається з вказівки останнього навчального закладу, який закінчив здобувач, далі перерахування йде у зворотному хронологічному порядку);

• досвід роботи (де і ким працював, також у зворотному хронологічному порядку);

• особисті якості, що мають відношення до передбачуваної професійної діяльності;

• захоплення, інтереси, схильності, що мають відношення до передбачуваної професійної діяльності;

• відомості про рекомендації;

• дата написання резюме;

Зверніть увагу

• Слово «резюме» писати не прийнято, заголовком документа є прізвище, ім’я, по батькові автора, виділені шрифтом.

• Резюме має бути складено коротко (краще на одній сторінці) і правдиво.

• Необхідно включати в текст тільки ту інформацію, яка допоможе отримати бажане місце роботи.

stud.com.ua

Правила оформлення заяви

Головна Документознавство Ділове мовлення для державних службовців

ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій — повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов’язковими викладеш вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (адресат).

2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Зразки заяв:

Гэнеральному директорові МІМ-Київ Коваленку В. П. Ткаченко Надїі Іванівни Заява

Прошу зарахувати мене слухачем програми «Магістр бізнес-адмі-ністрування» з 01 вересня 2011 року на денну форму навчання. З умовами вступу та навчання ознайомлена.

Голові Державного комітету статистики України Головку С. В.

Конончук Галини Іванівни, що проживає за адресою: вул.П. Сагайдачного, 8, кв. 14, м. Київ, 04118 Заява

Прошу призначити мене на посаду бухгалтера II категорії у фінансовий відділ з 04 січня 2011 року. Додаток:

1) трудова книжка;

2) копія диплома;

Головному редакторові газети «Іменем закону» Вавіровському М. М. відповідального секретаря Назаренко Єлизавети Петрівни Заява

Прошу надати мені відпуску з 18 грудня 2003 року по 18 грудня 2006 року для догляду за дитиною.

призначити на посаду призначити пенсію призначити зарплату призначити лікування призначити побачення призначити заступником

прийняти м’яч на голову приймати у спадок приймати рішення приймати присягу приймати старостів приймати замовлення приймати справи приймати бій приймати удар на себе приймати всерйоз приймати залік приймати парад приймати на роботу

З. АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія — це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографії обов’язково зазначають;

1. Назву документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Дату народження.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися).

6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).

7. Відомості про громадську роботу (всі її види).

8. Стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора — праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія — розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей, автобіографія — документ з точним поданням фактів.

Автобіографія — обов’язковий документ особової справи.

АВТОБІОГРАФІЯ Я, Максименко Тарас Вячеславович, народився 13 грудня 1971 року в м. Києві.

1978 року пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів 1985 року вступив до Юридичного ліцею м. Києва, який закінчив 1987 року із золотою медаллю.

1988 року вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання в університеті був старостою групи.

1993 року закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Правознавство». Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію юриста. З вересня 1993 року працюю юристом у Міжнародному фонді «Відродження» м. Києва.

дружина — Максименко Надія Іванівна, 1973 року народження, вчителька української мови та літератури середньої школи № 38 м. Києва;

дочка — Максименко Олеся Тарасівна, народилася 12 лютого 1989 року.

pidruchniki.com

Вимоги до форми і змісту позовної заяви у цивільних справах

Вимоги до форми і змісту позовної заяви у цивільних справах

Вимоги щодо форми і змісту позовної заяви наведені у статті 119 Цивільного процесуального кодексу України.

Позовна заява подається в письмовій формі.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом. До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 Цивільного процесуального кодексу України, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Статтею 120 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Форма і зміст зустрічної позовної заяви регламентується статтею 124 Цивільного процесуального кодексу України.

Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред’явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 Цивільного процесуального кодексу України. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 121 Цивільного процесуального кодексу України.

Відповідач має право пред’явити зустрічний позов до початку розгляду справи по суті. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в одне провадження з первісним позовом.

zib.com.ua

Документація щодо особового складу: заява, характеристика, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, резюме. Реферат

У рефераті подано відомості про документація щодо особового складу. Зокрема, розглянуто заяву, характеристику, автобіографію, особовий листок з обліку кадрів, резюме

До цієї групи документів належать: заяви, скарги, пропозиції, накази щодо особового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму працівників, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, особова справа.

Заява

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій — повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов’язковими викладені вище вимоги.

У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

 • Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.
 • Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).
 • Ще нижче посередині рядка пишеться слово «заява» з великої літери й не ставиться крапка.
 • З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.
 • Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.
 • У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності виставленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

  Заява пишеться від руки в одному примірнику.

  Характеристика

  Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника.

  Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Текст викладають від третьої особи.

  Основні реквізити характеристики:

 • Назва документа й прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика.
 • Рік народження, освіта.
 • Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.
 • Дата складання.
 • Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику.
 • Зразки характеристик:

  Ткаченко Антоніми Андріївни, студентки музично-педагогічного факультету, 1974 року народження, освіта вища незакінчена.

  Ткаченко А. А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання в університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів — «афганців». З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

  Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 57-ої групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

  Характеристика видана для.

  Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С. А. Коваленко

  Автобіографія

  Автобіографія — це опис свого життя.

  Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов’язково зазначаються:

 • Назва документа.
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Дата народження.
 • Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).
 • Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися).
 • Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).
 • Відомості про громадську роботу (всі її види).
 • Стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).
 • Дата написання й підпис автора.
 • Заголовок («Автобіографія») пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора—праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія — розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія — документ з точним поданням фактів.

  Автобіографія — обов’язковий документ особової справи.

  Зразок автобіографії:

  Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві.

  У1977 році пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

  У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи.

  У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Математика та інформатика». Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

 • дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва;
 • дочка — Шевченко Олеся Василівна, 1989 року народження.
 • 18 листопада 1995 р. Підпис

  Особовий листок з обліку кадрів

  Особовий листок з обліку кадрів — це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості.

  Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.

  Реквізити особового листка такі:

  • Назва виду документа.
  • Дата й місце народження.
  • Відомості про освіту.
  • Відомості про наукові ступені, вчені звання.
  • Якими мовами володіє.
  • Трудова діяльність.
  • Державні нагороди.
  • Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки.
  • Відомості про родину.
  • Паспортні дані.
  • Домашня адреса.
  • Особистий підпис.
  • Дата заповнення документа.
  • Той, хто заповнює особовий листок, обов’язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).

   Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про партійну, національну належність та про походження.

   Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень.

   Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов’язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту військовому квитку та ін.

   Послідовність заповнення особового листка з обліку кадрів:

   Рядок 1 — зазначається прізвище, ім’я, по батькові (в називному відмінку):

  • Голубченко Іван Петрович
  • Рядок 2 — заповнюється: «чол.» чи «жін.»

   Рядок 3 — вказується рік, число (арабськими), місяць (прописом) народження:

   Рядок 4 — вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (в родовому) відповідно до записів у свідоцтві про народження:

  • селище Попори Талалаївського району Чернігівської області
  • Рядок 5 — вказується освіта:

  • вища (для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади або Вищі інженерні курси);
  • незакінчена вища (для осіб, які закінчили три повні курси вищого навчального закладу);
  • середня спеціальна (для осіб, які закінчили технікуми, педагогічні, медичні, музичні, культурно-освітні та прирівняні до них навчальні заклади);
  • середня (для осіб, які отримали атестат зрілості);
  • незакінчена середня (для осіб, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи).
  • Найменування навчального закладу та його місце знаходження, найменування факультету чи відділення, спеціальності записується відповідно до запису у документі про освіту:

  • Київський університет імені Тараса Шевченка; філологічний факультет; 1992/1997; філолог, викладач української мови та літератури; диплом АКІ №97008170
  • Рядок 6 — указується мова (в орудному відмінку) та рівень володіння нею:

  • українською, російською — вільно, німецькою — читаю із словником

  Рядок 7 — указується вчений ступінь (кандидат наук, доктор наук) з розшифруванням галузі науки та вчене звання (професор, доцент) або робиться запис «немає»:

 • доктор технічних наук, професор; кандидат економічних наук, доцент
 • Рядок 8 — перелічуються назви опублікованих праць, зареєстрованих в установленому порядку винаходів із зазначенням року їх видання та реєстрації. Якщо таких немає, то робиться запис «не маю».

  Рядок 9 — заносяться такі відомості (за записами у трудовій книжці): місяць і рік (арабськими цифрами), посада (в називному відмінку), повне найменування підприємства, установи, організації (в родовому відмінку):

 • 01.1982103. 1993 спеціаліст І категорії відділу перепідготовки кадрів Сумського обласного центру соціальних служб для молоді;
 • 09.1993 / 07.1998 студент Криворізького інженерно-будівельного інституту.
 • У графі «Місцезнаходження підприємства, установи, організації» вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (у родовому відмінку):

 • м. Харків, село Киселівка Ковпаківського району Сумської області.
 • Військова служба записується із зазначенням посади та номера військової частини:
 • рядовий військової частини №1375; командир роти військової частини №1617.
 • У графі «Місцезнаходження підприємства, установи, організації» вказується населений пункт, район, область або військовий округ (флот):

 • м. Кіровоград, Одеський військовий округ.
 • Рядок 10 — країни вказуються відповідно до назви, яку вони мали під час перебування в них працівника.

  У графі «Мета перебування» слід робити запис: туристична поїздка, службове відрядження тощо:

 • 10.1999 /12.1999 — Куба — службове відрядження.
 • Рядок 11 — записується дата нагородження, назва державної нагороди:

 • 16.05. 1998 р. — Почесна відзнака Президента України.
 • Рядок 12 — запис повинен відповідати запису у військовому квитку:

 • військовозобов’язаний, молодший лейтенант, технічні війська ППО.
 • Рядок 13 — вказується: одружений (неодружений), заміжня (незаміжня), а також прізвища, імена, по батькові, рік народження членів сім’ї, які проживають разом з працівником:

 • Дружина — Свириденко Оксана Петрівна, 1954 р. Дочка — Свириденко Ольга Іванівна, 1978 р.
 • Рядок 14 — вказується поштовий індекс, найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (в родовому), вулиці, № будинку, № квартири, № домашнього телефону:

 • 04020 м. Київ-20, вул. Прорізна, 15, кв. 12, тел. 229-16-03;
 • селище Самгородок Сквирського району Київської області.
 • Потім записується серія та № паспорта, дата видачі, найменування органу, який його видав:

 • МА 5681527 27.11. 1986 р. Шевченківським РУГУМВС України в м. Києві.
 • Особовий листок підписує працівник, вказуючи дату його заповнення.
 • Резюме

  Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

  Як скласти гарне резюме

  Саме по собі резюме, навіть найгарніше, нікому роботи не дасть. Але воно дає вам шанс виділитися в потоці інформації, що попадає в компанію або в кадрове агентство. Добре складене резюме збільшує ваші шанси зацікавити роботодавця своєю кандидатурою й одержати запрошення на особисту співбесіду.

  Єдиного стандарту для складання резюме (або CV — від латинського «Curriculum Vitae», «шлях життя») у світовій і вітчизняній практиці не існує. Найбільш звичним для кадровиків є коротке (на 1-2 сторінки) резюме, складене за хронологічним принципом.

  Гарні, конкретні резюме можуть відрізнятися одне від одного деталями своєї побудови. Але є кілька головних вимог, виконуючи які ви робите своє резюме більш ефективним. До них можуть бути віднесені:

  Цілеспрямованість. Добре, якщо з резюме легко зрозуміти, на яку роботу ви претендуєте і чому вас можуть розглядати як гідного кандидата для цієї роботи. Для цього рекомендую вводити в резюме роздягнув «Мета», а при описі досвіду роботи конкретно показувати ваші функції і досягнення.

  Зручність сприйняття резюме. У людини, що переглядає пачку резюме, для первинного ознайомлення з кожним з них звичайно є 1-2 хвилини. Після цього резюме буде або відібрано для більш детального вивчення і можливої роботи з вами як з кандидатом, або відправлено в базу даних (у кращому випадку), або викинуто.

  Для зручності сприйняття резюме повинне бути добре структурованим, досить крупно і красиво видрукуваним, а також не містити другорядних даних і дрібниць (наприклад, про батьків, віросповідання і т. д.).

  Культура складання й оформлення. Граматичні помилки, суржик, помилки, рукописне оформлення й інші подібні вади не роблять честі авторові резюме. За інших рівних умов у першу чергу зацікавляться тим кандидатом, чиє резюме культурно оформлено.

  Невдалі резюме звичайно є результатом недотримання зазначених вище основних вимог. Приведемо кілька типових помилок:

  Зайво об’ємне резюме. Якщо ви представляєте резюме не за попередньою домовленістю, а у відповідь на оголошення про вакансії, то ідеальним обсягом є одна сторінка. Для фахівця з великим досвідом і довгим послужним списком припустимі дві сторінки. Думаю, що резюме в три-чотири сторінок може бути правильним при відправленні по попередній конкретній домовленості, або при напрямку його в агентство, що займається підбором керівників вищої ланки (Executive Search).

  Рукописне резюме. Якщо ви претендуєте на одержання престижної і високооплачуваної роботи, ви зобов’язані знайти можливість красиво віддрукувати ваше резюме. Не пройшовши цього тесту, ви навряд чи будете розглядатися як серйозний кандидат. Грубою помилкою варто вважати представлення в компанію або кадрове агентство заповненого від руки бланка анкети, отриманого зовсім в іншому місці (наприклад, вирізаного з газети).

  Резюме з зайвою інформацією. Що тільки не вказують у резюме. Наприклад, дворянське походження, знак зодіаку, дати народження близьких родичів, численні захоплення. І навіть ріст, вага і достоїнства фігури, при цьому претендуючи не на посаду фотомоделі, а зовсім на іншу роботу.

  Резюме, що є випискою з трудової книжки. Докладно перелічуються всі підприємства і посади, навіть зведення про занесені в трудову книжку подяках. І нічого про конкретну роботу і досягнення. А саме ці зведення з резюме характеризують кваліфікацію претендента і є дуже важливими для роботодавця.

  Недбало і неграмотно складені резюме. Очевидна неохайність резюме мимоволі асоціюється з діловими якостями його автора.

  Склавши варіант резюме, спробуйте ввійти в роль потенційного роботодавця і подивитися на ваше резюме його очима. І, можливо, вам стане ясним, як поліпшити резюме і зробити його більш ефективним.

  ru.osvita.ua

  Это интересно:

  • Нотариус на проспекте буденного Нотариус на проспекте буденного Нотариальная контора предоставляет гражданам и организациям следующие нотариальные услуги: - удостоверение доверенностей, завещаний, соглашений, согласий, договоров; - открытие и ведение наследственных дел; - удостоверение верности копий […]
  • Нотариус доверенность на авто Генеральная доверенность – сколько стоит в России в 2018 году Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходима помощь близких людей. Но, с юридической точки зрения, действовать от вашего имени у них нет никакого права. Для этого существует генеральная […]
  • Образец соглашения об оказании адвокатом юридической помощи СОГЛАШЕНИЕ об оказании бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Кировской области от 22 февраля 2011 г. № 607-ЗО «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Кировской области» __________________ «___» […]
  • Ласковая правило Склонение слова «Ласковый» Cклонение слова по падежам: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. В множественном и единственном числе. Удобный поиск склонений для слов, более 34571 слов в нашей базе. Посмотрите обучающий видео урок как […]
  • Размер военных пенсий с 1 октября 2018 года Будет ли повышение военных пенсий военным пенсионерам в 2018 году В разных странах отличная пенсионная система. В одних размер выплат зависит от суммы платежей в накопительный Пенсионный фонд на протяжении трудового стража, в других – от текущего на момент выплаты размера […]
  • Не загружаются правила войны Не запускается Правила войны? Тормозит игра? Вылетает? Глючит?Решение самых распространенных проблем. Если вы столкнулись с тем, что Правила войны тормозит, вылетает, Правила войны не запускается, Правила войны не устанавливается, в Правила войны не работает управление, […]
  • Возврат из кассы в 1с 82 Вопрос: Как отразить возврат товаров при оформлении операций розничной торговли в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 21.06.2016 Использован релиз 3.0.43 Продажа товаров в розничной торговле Для оформления документа на возврат товаров от розничного покупателя в […]
  • Правила вероисповедания Школьные правила или вопрос вероисповедания В 14:00 в Общественной палате (Миусская пл., д. 7, стр. 1) пройдут слушания «О решении Верховного суда Российской Федерации в отношении правомерности решения органов исполнительной власти Республики Мордовия по утверждению […]