Закон о дкрс

| | 0 Comment

 • Новини
 • Акції
 • Статті
 • Журнали
  • Комерційні видання
   • Налоги и бухгалтерский учет
   • Бухгалтер 911
   • Бухгалтерская неделя
  • Бюджетні видання
   • Бюджетная бухгалтерия
   • Оплата труда
   • Місцеве самоврядування
   • Держслужбовець
   • Радник старости
   • Книги
   • Бланки
   • Нормативна база
    • Закони
    • Довідкова
    • Відео
    • Фактор-інспектор
    • Друк Шрифт Колір фону в разработке

     Заперечуємо ревізору, або Як протистояти неправомірним діям органів ДКРС

     Тема перевірок та ревізорів була і буде актуальною завжди. Сьогодні під особливо пильною увагою ревізорів перебувають бюджетні кошти. Це, у свою чергу, вимагає від розпорядників бюджетних коштів умілого застосування норм законодавства на практиці. Також потрібно вміти довести свою правоту перевіряючим.

     Про те, як оскаржити неправомірні рішення та дії посадових осіб органів ДКРС під час або за підсумками ревізій, і йтиметься в цій статті.

     Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

     Закон про ДКРС — Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

     Порядок № 550 — Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.

     Положення № 15 — Положення про порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в органах контрольно-ревізійної служби, затверджене наказом ГоловКРУ України від 25.02.2000 р. № 15.

     Повноваження та обов’язки органів ДКРС при проведенні ревізій

     Щоб класифікувати рішення та дії посадових осіб органів ДКРС як «неправомірні», слід розібратися, що належить до прав та обов’язків цих осіб.

     Стаття 2 Закону про ДКРС визначає, що контроль органів ДКРС реалізується шляхом проведення:

     — державного фінансового аудиту;

     — перевірок державних закупівель;

     Найпоширенішою формою проведення перевірок є інспектування , або так звана ревізія. Про інспектування докладніше.

     Правові основи інспектування ДКРС регулює Порядок № 550 . Інспектування полягає в документальній та фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підприємств державного сектора економіки, одержувачів бюджетних коштів (субсидій, дотацій, субвенцій, цільового фінансування під державні та бюджетні програми). Як уже зазначалося, інспектування проводиться у формі традиційного фіскального методу — ревізії, що має забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, установлення винних посадових та матеріально відповідальних осіб.

     планова виїзна (передбачена в планах органу ДКРС). Проводиться не частіше одного разу на календарний рік. Починається не раніше ніж через 10 календарних днів після письмового повідомлення про це організації або установи. Згідно зі ст. 11 Закону про ДКРС у повідомленні в обов’язковому порядку має бути зазначено дату початку та закінчення проведення ревізії.

     За загальним правилом тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів;

     позапланова виїзна (не передбачена в планах органу ДКРС). Проводиться за наявності обставин, визначених ст. 11 Закону про ДКРС . Про проведення такої перевірки не повідомляється. Тривалість ревізії не повинна перевищувати
     15 робочих днів.

     Звертаємо увагу, що продовження строків проведення перевірок можливо тільки за рішенням суду і на строк, що не перевищує: для планової виїзної ревізії —15 днів; для позапланової виїзної ревізії — 5 робочих днів. В окремих випадках допускається продовження строків проведення планової виїзної ревізії за рішенням органу ДКРС , зокрема, у разі проведення зустрічних звірок строк може бути продовжено до 60 календарних днів.

     Проведення ревізій з порушенням зазначених вище строків є неправомірним.

     Перед початком перевірки перевіряючі зобов’язані:

     — надати під розпис направлення ( на кожну посадову особу, яка бере участь у перевірці, і кожного залученого фахівця зі сторони) та копію рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду);

     — розписатися в журналі перевірок за його наявності (факт ненадання журналу фіксується в акті ревізії).

     У направленні на ревізію має бути зазначено такі реквізити : дату його видачі, назву органу ДКРС, мету, вид, підстави, дату початку та дату закінчення ревізії, посади та прізвища ревізорів, підпис керівника та печатку органу ДКРС.

     У копії рішення суду має бути зазначено підстави для проведення ревізії, дати її початку та закінчення, а в разі проведення ревізії непідконтрольних установ — також номер, дату, підстави порушення кримінальної справи та орган, що порушив таку справу.

     Акцентуємо увагу: якщо перевіряючі не надали направлення на проведення ревізії (копію рішення суду) або надали їх з порушенням правил, це дає повне право об’єкту контролю не допустити їх до проведення ревізії . Це прямо зазначено в ст. 11 Закону про ДКРС . Такі дії посадових осіб можна класифікувати як неправомірні. Відмова від підпису в журналі перевірок також може бути підставою для недопущення ревізорів до перевірки.

     Згідно з п. 16 Порядку № 550 у ході проведення ревізії перевіряючі мають право:

     — перевіряти установчі, фінансові, бухгалтерські документи, статистичну звітність, господарські договори, інші документи, пов’язані з плануванням та проведенням фінансово-господарської діяльності, веденням бухобліку, складанням фінансової звітності. У разі ведення бухобліку електронними засобами перевіряючих необхідно забезпечити роздруківками відповідних документів на паперових носіях;

     — за відсутності належного бухгалтерського обліку вимагати приведення його у відповідність до норм чинних нормативно-правових актів (згідно з п. 25 Порядку № 550 на виконання дається не більше двох місяців);

     — вимагати від керівників об’єкта, що ревізується, проведення інвентаризації грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних та необоротних активів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей;*

     * На цю тему див. матеріал, підготовлений спеціалістом ДКРС, на с. 61. — Прим. ред.

     — проводити контрольні обміри виконаних робіт, перевіряти правильність застосування норм витрат сировини та матеріалів, виходу готової продукції, проводити контрольні аналізи готової продукції та інші аналогічні дії з участю відповідних фахівців.

     Водночас прийняття рішень та застосування фінансових санкцій у частині виявлених порушень у сферах податкового законодавства, валютного регулювання, готівкового обігу, ціноутворення та інших сферах не належить до компетенції органів ДКРС . Про такі порушення посадові особи служби зобов’язані інформувати відповідні органи, до компетенції яких належать ці питання.

     У цілому проведення ревізії не повинне порушувати нормальний режим роботи установи, організації ( ст. 11 Закону про ДКРС ).

     Оформлення результатів ревізії

     Результати ревізії оформлюються актом ревізії. Вимоги, що ставляться до акта ревізії, визначено пунктами 35 — 44 Порядку № 550. Зупинимося на основних вимогах.

     Акт ревізії складається зі вступної частини та констатуючої частини. У вступній частині відображаються: підстава для проведення ревізії, тема ревізії, основні відомості про об’єкт контролю, період ревізії, особи, які проводили ревізію тощо.

     Констатуюча частина — найважливіша частина акта . У ній відображається інформація про результати ревізії з кожного питання її програми, робляться висновки про наявність або відсутність порушень законодавства. Виявлені порушення повинні фіксуватися в акті з обов’язковими посиланнями на норми законодавчих та нормативно-правових актів, що порушено, а також із зазначенням винних осіб, які допустили порушення. В акті ревізії не повинно бути суб’єктивних висновків та допущень .

     Слід мати на увазі, що з приводу порушень ревізори мають право вимагати від працівників, причетних до них, письмові пояснення. Проте працівники можуть відмовитися від надання письмових пояснень . Такий факт відмови фіксується в акті ревізії.

     Для підтвердження викладених в акті порушень перевіряючі можуть вимагати завірені копії документів , що свідчать про такі факти, для долучення їх до матеріалів ревізії. Відмова надати такі документи також фіксується в акті ревізії. Потрібно пам’ятати, що рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів приймається виключно судом ( ст. 11 Закону про ДКРС) .

     Після складання акта ревізії настає етап його підписання. Спочатку всі примірники акта підписує посадова особа органу ДКРС. Після цього в строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії акт передається на об’єкт контролю для ознайомлення та підписання. Передача примірників акта здійснюється особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру, через канцелярію або поштою. Від підконтрольної установи (організації) акт ревізії підписується керівником та головним бухгалтером (особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку), а за необхідності — й іншими працівниками.

     Не слід підписувати акт ревізії, якщо підпис ревізора відсутній .

     На підписання акта ревізії підконтрольній установі (організації) дається 3 робочі дні.

     Часто висновки ревізорів, викладені в акті, викликають незгоду. У цьому випадку можна скористатися можливістю, передбаченою в п. 40 Порядку № 550 , і підписати акт ревізії із запереченнями . При цьому потрібно вкластися в ті самі 3 дні. Заперечення як такі в акті зазначати не слід. Достатньо перед підписами керівника, головного бухгалтера (інших осіб) зробити запис: «Із запереченнями» і повернути акт перевіряючим.

     Не рекомендуємо відмовитися від підпису акта взагалі , оскільки в цьому разі посадовими особами ДКРС буде складено акт відмови від підпису, а щодо результатів ревізії так само буде вжито заходів щодо їх реалізації. Більше того, про цей прецедент буде поінформовано орган управління бюджетної організації (установи), а за необхідності — і відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

     На процедуру обґрунтування заперечень та зауважень установі (організації) надається
     5 робочих днів після повернення акта ревізії органу ДКРС «із запереченнями» ( п. 42 Порядку № 550 ). Обґрунтування необхідно надати контролюючому органу в цей строк письмово. У ньому рекомендуємо вказати щодо яких фактів, викладених в акті ревізії, виражається незгода, відобразити причини такої незгоди. Усі доводи має бути підкріплено посиланнями на законодавчі та нормативно-правові акти.

     Якщо протягом 5 робочих днів орган ДКРС не отримає заперечення (зауваження), він має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів ревізії. Рішення про розгляд заперечень (зауважень), поданих з порушенням строків, приймає керівник органу служби.

     Отримавши заперечення (зауваження), контролюючий орган аналізує правильність їх обґрунтування. Згідно з п. 43 Порядку № 550 на цю процедуру йому надається 15 робочих днів . У цей строк орган ДКРС готує письмовий висновок, який затверджується керівником служби або його заступником. У ході розгляду заперечень (зауважень) контролюючий орган має право вимагати у підконтрольної установи (організації) необхідні документи, а у працівників — додаткові пояснення.

     У разі незгоди з письмовим висновком органу ДКРС керівництво підконтрольної установи (організації) має право оскаржити його у вищому за рівнем органі ДКРС.

     Які рішення та дії посадових осіб органів ДКРС підлягають оскарженню

     Як уже зазначалося, виразити незгоду з актом ревізії можна ще на етапі його підписання. Таке первинне оскарження акта ревізії визначає Порядок № 550 . У разі оскарження інших дій посадових осіб слід звернутися до Положення № 15 .

     Інформацію про те, які ж саме дії та рішення посадових осіб може бути оскаржено в органах ДКРС, наведемо у вигляді таблиці.

     Рішення та дії, що підлягають оскарженню в органах ДКРС

     Приклади можливих неправомірних рішень та дій посадових осіб органів ДКРС

     Проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням чинного законодавства

     Планова виїзна ревізія проводиться без відповідного повідомлення підконтрольної установи (організації)Установа (організація) отримала повідомлення пізніше ніж за 10 днів до початку проведення ревізії У повідомленні відсутні строки проведення ревізії

     Перед початком проведення планової виїзної ревізії ревізорами не надано направлення

     Проведення позапланової виїзної ревізії без рішення суду

     Продовження загальних строків проведення ревізій, передбачених законодавством, без рішення суду

     Проведення ревізії підприємства, що не є підконтрольним органам ДКРС (проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності не належить до компетенції органів ДКРС)

     Дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС при проведенні ревізії

     Порушення нормального режиму роботи установи (організації) через відволікання її працівників від виконання своїх функцій у процесі ревізії

     Вилучення оригіналів бухгалтерських документів без відповідного рішення суду

     Опечатування касового приміщення та складу строком понад 24 години*

     Висновки, викладені в акті ревізії, не підтверджено документально та/або суперечать (не відповідають) чинному законодавству

     В акті ревізії відображено порушення без посилань на законодавчі та нормативно-правові акти

     Посилання на законодавчі та нормативно-правові акти не відповідають суті виявленого порушення

     В акті ревізії присутні суб’єктивні допущення, не підкріплені документально (в акті не повинні вживатися вирази «розкрадання», «безгосподарність» тощо)

     Неналежно розглянуто попередню скаргу (заяву, заперечення) на рішення (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС

     Аргументи в первинній скарзі на користь правоти підконтрольної організації, підкріплені законодавчо та документально, не взято до уваги

     * На цю тему див. матеріал, підготовлений спеціалістом ДКРС, на с. 61. — Прим. ред.

     Дії посадових осіб у ході проведення ревізії, висновки, викладені в акті ревізії, а також рішення, прийняті за підсумками ревізії, може бути оскаржено і в судовому порядку . При цьому оскарження в судових органах може провадитися незалежно від того, чи було оскаржено дії (рішення) в органах ДКРС.

     Як бачимо, законодавство надає широкі права щодо оскарження неправомірних дій посадових осіб органів ДКРС. У разі потреби скористайтеся ними!

     i.factor.ua

     Грузы пойдут в обход (Интервью с начальником обособленного структурного подразделения ДКРС Санкт-Петербург ОАО «РЖД» Ю. Петровым)

     Вынос грузового движения со скоростного участка Петербург – Хельсинки на параллельное направление позволит в несколько раз увеличить объемы грузоперевозок, даст новые возможности для развития территорий в зоне строительства.

     По планам грузовое движение уже в следующем году будет направлено в обход. Чтобы решить задачу, подразделениями Минтранса за счет средств Инвестиционного фонда РФ строится новая двухпутная электрифицированная линия Лосево – Каменногорск.

     Кроме того, проектом предусмотрена полная реконструкция смежных с этой линией участков Ручьи – Лосево и Каменногорск – Выборг. Затраты на модернизацию участков взяла на себя компания РЖД.

     Управление проектом реконструкции поручено обособленному структурному подразделению ДКРС Санкт-Петербург ОАО «РЖД». Сегодня начальник подразделения Юрий Петров – гость нашей редакции.

     – Юрий Викторович, что предстоит вашему подразделению выполнить на этом этапе?

     – Инвестиционная программа РЖД на 2011 год утверждена. На модернизацию участков Ручьи – Лосево и Каменногорск – Выборг выделено в общей сложности 14 млрд руб., из них 8,5 млрд руб. – на завершение работ по реконструкции всего грузового хода.

     На обоих участках предстоит строительство второго пути с электрификацией, кроме того, полная реконструкция сущест­вующей дороги – с укреплением и частичной заменой земполотна.

     Сегодня существенно увеличился и грузопоток, и вес составов, поэтому работа по устройству и укреплению основания дорожного полотна требует особого подхода, предварительных исследований, современных технологий. Так, скажем, на участке Возрождение – Таммисуо, проходящем по слабым грунтам, к выбору эффективного метода стабилизации земполотна Ленгипротранс привлек финских специалистов.

     Все промежуточные станции, как со стороны Каменногорска – Таммисуо, Возрождение, так и со стороны Петербурга – это Лосево – Петяярви, Сосново, тоже будут модернизированы, оборудованы современными, удлиненными путями под выгрузку, то есть условия для местной грузовой работы значительно улучшатся. И, безусловно, в проект модернизации включен комплекс мероприятий по оснащению участков современными системами автоматики, безопасности, управления маршрутами, электротяги.

     – Насколько реально провести реконструкцию участков до конца года?

     – Абсолютно реально: вся подготовительная организационная работа выполнена. У нас есть проект, получено положительное заключение Главэкспертизы, есть разрешение на строительство. Безусловно, стройка – процесс живой, и рабочая документация нуждается в некоторой корректировке, поскольку были приняты дополнительные решения по развитию грузового парка в Выборге, по подходным путям со стороны Каменногорска. Но это не затормозит процесс в целом.

     Мы решили вопросы с отводом земель, изменением их статуса, все участки выкуплены у собственника и оформлены под строительство. Определен генподрядчик, составлен график, в соответствии с которым мы завершим свою программу реконструкции в ноябре этого года, как и предусмотрено соглашением между Минтрансом и РЖД.

     Собственно, работа сейчас активно ведется: на станции Возрождение возведено здание, где разместится пост по обслуживанию участка. И от этой станции до Каменногорска уже подготовлено новое земполотно под два пути, к укладке которых приступим в марте. Идет устройство основания под второй путь на участке от Лосево до Сосново, от Петяярви до Лосево построены мосты, проложены водопропуск­ные трубы. Здесь же мы строим новую станцию Лосево-1, которая будет примыкать к линии Лосево – Каменногорск и приспособлена под грузопоток, что планируется с вводом обходной дороги.

     – А насколько увеличатся объемы перевозок и скорость прохождения грузов с вводом обходного пути?

     – По предварительным расчетам, потенциал направления по грузоперевозкам после завершения второго этапа работ по проекту увеличится в несколько раз и составит 100 млн т в год против сегодняших 18 млн т. Скажу больше, проект по строительству обхода чрезвычайно важен для повышения конкурентоспосбности РДЖ как грузоперевозчика. Сейчас пропускная способность на этом направлении не удовлетворяет растущих потребностей клиентов, в частности Лукойла, по перевалке наливных грузов.

     Что касается скорости потока, то пока сложно его прогнозировать, ведь обходной путь будет длиннее на 50 км. Но логистическая схема станет более эффективной.

     Во-первых, грузовые поезда пойдут без задержки на пропуск пассажирских, а на участках предусматриваются многочисленные развязки, например, со станции Таммисуо на объезд, в сторону Выборга и границы, и в сторону Высоцка и Приморска. То есть грузопоток направится в порты напрямую, без препятствий.

     Я уже говорил, что мы ведем одновременно полную модернизацию систем автоматики и управления стрелочными переводами, диспетчерское управление также будет осуществляться по новой схеме. Следовательно, у диспетчеров окажется больше возможностей для пропуска составов в обе стороны, движение грузов станет стабильным, безопасным, грамотным с точки зрения организации перевозок.

     Появится и еще одно преимущество: интенсивнее начнет использоваться второй железнодорожный пограничный переход – станция Светогорск, что позволит распределять грузопотоки, быстрее проходить таможенные, пограничные процедуры.

     – Освободить скоростной участок пути от грузового движения чрезвычайно важно, но какие преимущества это дает территории, которая попадает в зону строительства и реконструкции?

     – Думаю, что все выгоды, преимущества от реализации второго этапа инвестиционного проекта как для перевозчика, так и для районов Ленинградской области были определены специалистами еще на стадии разработки ТЭО.

     Совершенно очевидно, что любая дорога – железная, автомобильная – дает импульс для развития территории. В этом проекте предусматривается не только строительство новой 68-километровой линии, связывающей Лосево и Каменногорск, но и сооружение временной автомобильной трассы, которая в дальнейшем будет обуст­раиваться, развиваться и действовать как постоянная. И уже сейчас там предполагается частично асфальтовое покрытие.

     Кроме того, строятся три тяговых подстанции, и, чтобы их запитать от сетей Ленэнерго, прокладывается новая электролиния мощностью 110 кВт. Таким образом, к дорогам прибавляются энергомощности. Что, согласитесь, повышает вероятность размещения в этой зоне новых предприятий, дачных поселков, повышает капитализацию земель.

     Нельзя не учитывать и того факта, что с окончанием строительства появится более 200 новых рабочих мест только на железной дороге. Обслуживание линии потребует квалифицированных кадров – диспетчеров, путевых рабочих.

     – А как у вас складываются отношения с региональной властью, как местное население воспринимает стройку?

     – У нас сложились хорошие партнерские отношения с властями региона, прежде всего потому, что мы действуем по закону, четко выполняя требования Градостроительного, Лесного, Земельного кодексов. Вице-губернатор Ленинградской области Николай Иванович Пасяда, который курирует вопросы строительства, руководители профильных комитетов правительства не отказывают в помощи, если таковая необходима.

     Что касается населения, то здесь есть некоторые трудности. Не все однозначно воспринимают проект, в частности строительство новой линии Лосево – Каменногорск. На общественных слушаниях высказывались опасения по поводу соблюдения экологической безопасности во время проведения работ, говорили и об обязательствах строителей перед собственниками земли и строений, попадающих в зону застройки.

     Это, считаю, нормальный процесс, люди проявляют свою гражданскую позицию. И мы, и власти обязаны реагировать, информировать население о планах преобразования территории. Если власти, эксперты будут внимательно контролировать ход строительства, соблюдение норм экологической безопасности, то никаких проблем для граждан и окружающей среды проект не создаст.

     Все свои обязательства перед населением, как организация, от имени РЖД ведущая строительный менеджмент, мы выполняем. Скажем, в санитарную зону реконструкции на станциях Возрождение и Таммисуо попадают четыре жилых дома. Мы их расселяем, и более 20 семей за счет РЖД улучшат свои жилищные условия.

     Мы обязались провести рекультивацию несанкционированных свалок и карьеров, которых в зоне строительства более десяти, восстановить примерно 18–20 км дорог общего пользования, хотя все тяжелые конструкции, оборудование для контактных сетей доставляем по железной дороге. При этом, как всякий застройщик, мы платим за пользование дорогами налоги в казну территории.

     – Стройка, как вы сами говорите, процесс живой, не все может пойти по плану. Предусмотрены ли РЖД другие варианты по увеличению пропускной способности на этом направлении?

     – Подчеркну, в первую очередь мы решаем задачу по выносу грузового движения для того, чтобы повысить эффективность и обеспечить безопасность скоростного пути, добиться стабильного высокоскорост­ного движения поездов «Аллегро».

     Проблема повышения потенциала РЖД по грузоперевозкам в этом направлении тоже стоит остро. И, конечно, руководство РЖД предусмотрело запасной вариант, позволяющий увеличить возможности для пропуска грузов в западном направлении.

     Предполагается усилить участок от Белоострова до Высоцка и Приморска со стороны Финского залива. Для этого необходимо восстановить переезды, привести в порядок системы автоматики на некоторых станциях, спрямить заезд в сторону Приморска. Такой вариант рассматривается как отдельный проект стоимостью в 600 млн руб. Пока эта проблема в стадии решения. Будем надеяться, что ничто не помешает ни нам, ни нашим коллегам из Минтранса, которые несут ответственность за строительство пути Лосево – Каменногорск, претворить планы в жизнь.

     stroypuls.ru

     Закон о дкрс

     ПРАВОВЕ ПОЛЕ СЛУЖБИ

     Верховною Радою України 12.01.2005 за № 2322 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)», який набрав чинності 16.02.2005.

     Законом внесено зміни до статей 8, 10, 11, 13 та 14 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», якими суттєво відкориговано повноваження органів ДКРС як при здійсненні контрольних заходів (з власної ініціативи, за зверненнями правоохоронних та інших уповноважених державних органів, громадян), так і при реалізації матеріалів ревізій та перевірок.

     Законом (стаття 8) наголошено, що органи ДКРС проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності, а також повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів у підконтрольних органам ДКРС установах, якими є міністерства та інші органи виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи, а також підприємства, установи і організації, які отримують кошти з бюджету та державних валютних фондів (стаття 11).

     Таким чином, усі об’єкти, на яких органи ДКРС можуть проводити контрольні заходи, поділено на підконтрольні установи (до яких можуть належати і суб’єкти господарської діяльності, якщо отримують кошти з бюджету та державних валютних фондів) та суб’єкти господарської діяльності, не підконтрольні органам ДКРС.

     Розмежовано планові і позапланові ревізії та перевірки і дано їх визначення, встановлено підстави і обставини для призначення та проведення планових та позапланових контрольних заходів.

     Плановою, за Законом, є ревізія чи перевірка підконтрольної установи, яка передбачена у плані роботи органу ДКРС і проводиться за сукупними показниками її фінансово-господарської діяльності згідно з письмовим рішенням керівника органу ДКРС одночасно з іншими контролюючими органами не частіше одного разу на календарний рік за умови, що установі не пізніше як за 10 днів до проведення контрольного заходу надіслано письмове повідомлення із зазначенням терміну його початку та закінчення (стаття 11).

     За інших умов ревізія чи перевірка не вважається плановою.

     Тривалість планової ревізії чи перевірки становить 20 календарних днів, з можливістю продовження за рішенням суду ще на 10 календарних днів.

     Позаплановою є ревізія чи перевірка, яка не передбачена в плані роботи органу ДКРС і проводиться за наявності підстав для її проведення, передбачених статтею 11 Закону «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» або іншими законами («Про статус народного депутата України», «Про звернення громадян» тощо) на підставі рішення суду.

     — позапланові контрольні заходи у непідконтрольних органам ДКРС суб’єктів господарської діяльності проводяться за рішенням суду на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;

     — обмеження у підставах для проведення ревізій та перевірок, визначені Законом про ДКРС (у новій редакції), не поширюються на ревізії та перевірки, що проводяться на прохання підконтрольної установи, або ревізії та перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти посадових осіб підконтрольних установ, що ревізуються або перевіряються відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

     Порушення кримінальної справи за фактом (не стосовно посадових осіб) вчинення злочину у підконтрольних установах не є підставою для незастосування зазначених обмежень.

     Тривалість позапланової ревізії чи перевірки не повинна перевищувати 10 календарних днів, з можливістю продовження за рішенням суду на 5 календарних днів.

     Враховуючи зазначену норму, при зверненні до суду можна обґрунтовувати прохання щодо надання судом дозволу на проведення протягом 10 днів позапланової ревізії чи перевірки з одночасним продовженням її ще на 5 днів.

     За Законом, перед проведенням ревізії чи перевірки посадова особа органу ДКРС зобов’язана надати під розписку посадовій особі об’єкта контролю направлення на проведення ревізії чи перевірки, підписане керівником відповідного органу ДКРС (ГоловКРУ, КРУ, КРВ), скріплене печаткою, у якому повинно бути зазначено: дату його видачі, назву органу ДКРС, мету, вид, підстави, дату початку та закінчення ревізії або перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу ДКРС, які проводитимуть ревізію або перевірку.

     Оскільки працівники органів ДКРС не мають спеціальних звань, зазначений реквізит у направленні не вказується.

     Типова форма направлення затверджується ГоловКРУ.

     З огляду на вказану норму Закону, направлення на проведення ревізії (перевірки) має виписуватися у двох примірниках, один з яких надається під розписку посадовій особі об’єкта контролю, другий залишається у матеріалах справи.

     Крім того, при проведенні позапланової ревізії чи перевірки, окрім направлення, посадові особи органу ДКРС зобов’язані пред’явити копію рішення суду про дозвіл на проведення позапланової ревізії або перевірки, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії або перевірки.

     Відповідно до частини 8 статті 11 Закону за дозволом до суду має звертатися той з перелічених у цій частині статті органів (або та посадова особа), який (яка) ініціює проведення позапланової ревізії чи перевірки.

     Це, зокрема, можуть бути прокурор, слідчий або орган ДКРС (у випадках, коли необхідно провести позаплановий контрольний захід за зверненнями Кабінету Міністрів України, інших уповноважених органів державної влади, посадових осіб (наприклад, народних депутатів), громадян).

     Відповідно до п. 16 прикінцевих положень Закону України «Про судоустрій України» для отримання дозволу на проведення ревізій чи перевірок необхідно звертатися до місцевих загальних судів.

     Одночасно зазначаємо, що ГоловКРУ звернулось до Верховного Суду за відповідними роз’ясненнями, які будуть доведені органам ДКРС.

     під час здійснення

     контрольних заходів та реалізації їх матеріалів

     Законом суттєво змінено повноваження органів ДКРС під час здійснення контрольних заходів та реалізації матеріалів.

     Зокрема, вимоги органів ДКРС щодо проведення інвентаризацій, усунення виявлених порушень, стягнення у доход держави коштів, одержаних за незаконними угодами, без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства, можливі лише стосовно підконтрольних установ, а безперешкодний доступ працівників до складів і сховищ, ініціювання зупинення видаткових операцій в банках у разі перешкоджання працівникам ДКРС – під час ревізій та перевірок як підконтрольних установ, так і суб’єктів господарської діяльності (пункти 2, 4, 8 статті 10, стаття 14 Закону).

     Зупинення видаткових операцій за рахунками у банках та інших фінансових установах, вилучення оригіналів документів на об’єкті контролю можливе лише за рішенням суду (пункти 4, 8 статті 10 Закону).

     Судами, уповноваженими приймати такі рішення, є місцеві загальні суди.

     Ще меншим спектром повноважень наділені органи ДКРС щодо проведення ревізій та перевірок непідконтрольних суб’єктів господарської діяльності.

     При проведенні таких ревізій та перевірок органи ДКРС вправі вчиняти дії, передбачені лише пунктами 1–3, 6 статті 10 Закону, зокрема:

     ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей;

     безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення об’єктів контролю для їх обстеження і з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою; за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у випадках, коли керівництво об’єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику ДКРС виконувати свої обов’язки;

     залучати до ревізій чи перевірок кваліфікованих фахівців;

     одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій та перевірок.

     Іншими повноваженнями при проведенні таких ревізій та перевірок (у тому числі щодо пред’явлення вимог на проведення інвентаризацій, усунення виявлених порушень, вилучення документів або їх копій, стягнення у дохід держави незаконно одержаних коштів тощо) органи ДКРС не наділені.

     Таким чином, при проведенні контрольних заходів у непідконтрольних суб’єктів господарської діяльності органи ДКРС вправі застосовувати лише передбачені пунктами 1–3, 6 статті 10 Закону заходи адміністративного чи фінансового впливу, навіть за умови, коли застосування інших передбачених цією статтею заходів вимагають правоохоронні чи інші державні органи, посадові особи.

     Оскільки накладення адміністративних стягнень можливе лише на керівників та службових осіб підконтрольних установ (пункт 9 статті 10 Закону), органи ДКРС не вправі накладати адміністративні стягнення (складати протоколи та виносити постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 164-2, 166-6 КУпАП ) на керівників та службових осіб непідконтрольних органам ДКРС установ та суб’єктів господарювання, навіть за умови надходження протоколів органів МВС, складених відносно таких осіб, або постанов органів прокуратури про порушення адміністративного провадження.

     У разі виявлення порушень чинного законодавства та зловживань матеріали контрольних заходів відповідно до статті 12 Закону мають передаватися до правоохоронних органів.

     Звертаємо також увагу, що нова редакція статті 13 Закону передбачає можливість оскарження дій або бездіяльності службових осіб ДКРС як в адміністративному, так і в судовому порядку.

     З огляду на викладене ГоловКРУ вимагає:

     1. Забезпечити безумовне виконання норм Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (зі змінами, внесеними Законом № 2322 від 12.01.2005) та підзаконних нормативно-правових актів (у тому числі відомчих актів ГоловКРУ, Інструкцій №№ 121, 107) у частині, що не суперечить цьому Закону.

     2. Протягом тижня провести із залученням працівників юридичних служб навчання з вивчення норм Закону з урахуванням роз’яснень ГоловКРУ.

     3. Розпочаті до 16.02.2005 контрольні заходи, у тому числі за зверненнями правоохоронних, інших державних органів, завершити у терміни, встановлені Законом № 2322; у разі, коли контрольні заходи тривають понад встановлені у зазначеному Законі терміни, їх необхідно завершити у максимально стислі строки, а при необхідності їх продовження – зупинити контрольний захід та звернутися за дозволом до суду.

     4. Розпочаті до 16.02.2005 адміністративні провадження за статтями 164-2, 166-6 КУпАП відносно керівників та службових осіб непідконтрольних установ – закрити на підставі статті 284

     КУпАП із посиланням у постанові про закриття справи на пункт 9 статті 10 Закону «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (зі змінами, внесеними Законом № 2322).

     5. Доручення уповноважених державних органів (посадових осіб) на проведення контрольних заходів у підконтрольних органам ДКРС установ включати, за погодженням з ініціаторами ревізій (перевірок), до наступних планів контрольно-ревізійної роботи, а проведення позапланових контрольних заходів здійснювати у випадках, передбачених Законом, за рішенням суду.

     Надіслати правоохоронним органам лист стосовно повноважень органів ДКРС та порядку виконання їх звернень у зв’язку із внесенням змін до Закону «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ініціювати проведення семінарів з питань організації подальшої взаємодії.

     Звернутися до відповідних судових органів з інформаційним листом щодо положень Закону

     № 2322 та з проханням щодо оперативного розгляду звернень органів ДКРС стосовно дозволу на проведення контрольних заходів.

     6. За кожним зверненням стосовно проведення контрольних заходів забезпечити надання детальних роз’яснень щодо процедури та підстав їх проведення ініціаторам звернень.

     ГоловКРУ додатково готує детальні роз’яснення з питань застосування нових положень Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

     ВІД РЕДАКЦІЇ: ці офіційні роз’яснення положень Закону України від 12.01.2005 № 2322 за підписом Голови Головного контрольно-ревізійного управління України розіслано керівникам КРУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Обов’язок останніх – довести суть роз’яснень до кожного працівника Служби з тим, щоб, незалежно від того, як фахівці ДКРС ставляться до нового законодавчого акта, його положення безумовно виконувались.

     www.dkrs.gov.ua

     Это интересно:

     • Приказ о зачислении в аспирантуру в 2018 Приказ о зачислении в аспирантуру в 2018 Порядок проведения вступительных испытаний Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным председателем Приемной комиссии или его заместителем. Расписание проведения вступительных […]
     • Увеличение налога на землю 2018 Администрация Екатеринбурга убьет бизнес в 2018 году Принимаемые на уровне правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга решения о повышении налоговой нагрузки на бизнес доведут подавляющую часть малых и средних предприятий до банкротства. Об этом […]
     • Как оформить mastercard сбербанк Как оформить mastercard сбербанк Никогда не сообщай никому ПИН-код от карты, не записывай его на карте и не храни в кошельке. Номер твоего мобильного телефона крайне важен. Немедленно извести банк о смене номера телефона и не забудь заблокировать утерянную или украденную […]
     • Федеральный закон о коммерческой тайне 2014 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ"О коммерческой тайне" С изменениями и дополнениями от: 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г., 11 июля 2011 г., 12 марта […]
     • Субсидия для многодетных семей на строительство Предоставление жилищной субсидии для многодетных семей На сегодняшний день недостаток жилищного пространства для многодетных семей является наиболее острой проблемой России. Действительно, при постоянном увеличении цен на недвижимое имущество приобрести собственное жилье […]
     • Новый порядок расчета пенсий в 2018 году Пенсионная реформа, расчет пенсии по старости по формуле Пенсионный стаж и Новый порядок расчета и формирования пенсии в 2018 году С 1 января 2015 года в России вступил в силу закон 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и новый порядок расчета и формирования пенсии. Вводятся два ее […]
     • Налоги код дохода 1010 Код дохода 1010 в справке 2 НДФЛ Нужно отметить, что все доходы физических лиц облагаются налогом НДФЛ. Стандартный налог составляет 13%, если же речь идет о дивидендах, то в данном случае процентная ставка будет 9%. Справка составляется по четко определенным правилам, и […]
     • Максимальный размер пенсий в 2018 году Пенсии в 2018 году. Подробности Среда, 10.01.2018, 15:13:56 С 01 января 2018 года для получения пенсии нужно иметь 9 лет стажа и 13,8 балла (коэффициента). Кому не хватит трудового стажа, придется дожидаться социальной пенсии, а это – плюс 5 лет к обычному возрасту. Или - […]